วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาแขมเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ขึ้นอยู่กับตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของบ้านนาแขม มีประชากรจำนวนมากขึ้น ห่างไกลและการคมนาคมไม่สะดวก จึงยกฐานะบ้านนาแขมขึ้นเป็นอีกตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองเลย ประมาณ พ.ศ.2526 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 68,750 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลนาแขมเป็นตำบลที่ติดต่อกับเขตอำเภอเชียงคาน โดยมีลำน้ำเลยเป็นเส้นกั้นเขตและตั้งอยู่ทางเหนือของอำเภอเมืองเลย เป็นระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร พื้นที่มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม และเป็นภูเขาบางส่วน ลำห้วยสำคัญ มี 6 สาย คือ ลำห้วยอีเลิง ลำห้วยม่วง ลำห้วยทรายน้อย ลำห้วยยาง ลำห้วยน้ำโซ้ง และลำห้วยทรายใหญ่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหาดทรายขาว และ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยทิศใต้ ติดกับ ตำบลกกดู่ และ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,485 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,350 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนอาชีพเสริม หัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น ทำครกหิน แกะสลักหินอ่อน ดอกไม้จันทน์ ทอผ้าพื้นเมือง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม